Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de actuele algemene voorwaarden en tarieven van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.

Downloaden als PDF bestand? Klik hier.

Algemene voorwaarden Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders verstrekte opdrachten en op alle werkzaamheden van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders. Indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever conflicteren met deze algemene voorwaarden dan prevaleren de algemene voorwaarden van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.

1.2 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is een geregistreerde handelsnaam van de coöperatieve Coöperatie Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders U.A., statutair gevestigd te Enschede (KvK-nr.: 61893838).

Artikel 2. Aanvaarding

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

2.2 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken. Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheidsbeperking is tevens van toepassing indien door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders ten onrechte een opdracht geweigerd wordt en daaruit schade voortvloeit. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders vervallen 6 maanden na het moment dat de opdrachtgever daarmee bekend werd of kon zijn.

2.3 Indien Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders een derde inschakelt, is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.

2.4 Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt. Indien niet tijdig bezwaar gemaakt wordt, is het recht bezwaar te maken tegen de hoogte van de declaratie vervallen.

2.5 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven, het percentage van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding periodiek te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.

2.6 Als voorwaarde voor de aanvaarding van een opdracht kan betaling van een voorschot worden verlangd. Een betaald voorschot wordt pas verrekend met de eindfactuur. Bij het aanbrengen van een dagvaarding, het instellen van een eis, het indienen van een verzoek of het voeren van verweer en bij andere in de wet genoemde gevallen wordt Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders of de persoon die op basis van enige rechtsverhouding tot Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders de opdracht feitelijk uitvoert aansprakelijk voor de betaling van griffierecht. In die gevallen zal de handeling waardoor het griffierecht verschuldigd wordt slechts worden verricht indien bij wijze van voorschot het bedrag van het griffierecht aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is voldaan uiterlijk vier werkdagen voordat die handeling verricht dient te worden.

2.7 Indien aan opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

2.8 Indien een opdrachtgever de opdracht tot werkzaamheden heeft gegeven aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, dan machtigt de opdrachtgever Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders tot het in zijn/haar naam alle noodzakelijke incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten.

2.9 Het staat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders vrij om derden in te schakelen zoals een collega gerechtsdeurwaarder of advocaat voor onder andere het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, rol waarneming, de ten uitvoerlegging van executoriale titels of het voeren van gerechtelijke procedures. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

2.10 Door gebruik te maken van de producten en/of diensten van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, gaat opdrachtgever ermee akkoord dat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders (persoonlijke) gegevens van opdrachtgever verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever stemt in met het opnemen van de (persoonlijke of bedrijfs-) gegevens van opdrachtgever in de digitale en administratieve systemen van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.

Artikel 3. Verplichting opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever dient alle stukken die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht te verstrekken aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders en deze direct op de hoogte te stellen van alle stukken die hij rechtstreeks in de zaak ontvangt.

3.2 De opdrachtgever verklaard bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.

3.3 Alle door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders verrichte werkzaamheden zullen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De opdrachtgever zal na het verstrekken van de opdracht aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders geen incassoactiviteiten meer verrichten aangaande de uithanden gegeven opdracht.

3.5 De opdrachtgever verstrekt de opdracht exclusief – met uitsluiting van andere deurwaarders en incassobureaus – aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.

3.6 De opdrachtgever zal Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders direct in kennis stellen van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de behandeling van het dossier, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van betalingen, versturen van credit nota’s, het retour ontvangen van zaken of het (rechtstreeks) ontvangen van verweer of andere stukken van de debiteur.

Artikel 4. Aansprakelijkheid/risico

4.1 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders zal bij de uitvoering van de verstrekte opdracht de nodige zorgvuldigheid in achtnemen en naar beste vermogen de belangen van de opdrachtgever in acht houding.

4.2 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders kan nooit worden gehouden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso) resultaat.

4.3 Alle werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.4 Bij meerdere opdrachtgevers geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.

4.5 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van de opgedragen werkzaamheden, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld.

4.6 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelingen die op verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

4.7 Iedere aansprakelijkheid van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gesloten verzekering wordt uitbetaald.

4.8 Iedere aansprakelijkheid van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het honorarium voor de opdrachtgever gemoeid met de kwestie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

4.9 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.

4.10 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist of onvolledigheid van de door de opdrachtgever aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders verstrekte informatie.

4.11 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet verplicht de door de opdrachtgever verstrekte informatie te controleren op de juistheid.

4.12 De opdrachtgever is verplicht Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheid zelf zoveel mogelijk ongedaan te laten maken, de prestaties te completeren en/of schade te verminderen.

4.13 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders kan worden verlangd gelden als niet toerekenbare tekortkomingen van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders. Hierbij valt onder meer bijzondere weersomstandigheden, stakingen, beperkende overheidsmaatregelen en ongeval en/of ziekte van personeel.

Artikel 5. Tarieven

5.1 Voor de verrichte werkzaamheden berekent Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders de tarieven zoals deze van tijd tot tijd door haar zijn bepaald en deze door haar kenbaar zijn gemaakt.

5.2 Indien de opdrachtgever, zonder overleg met Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, een schikking of regeling treft met de debiteur, de opdracht intrekt, of nalaat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders nadere instructies te geven is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders bevoegd de vergoedingen, als ware de vordering volledig is voldaan, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

5.3 Indien Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders voor of tijdens het uitvoeren van de opdracht duidelijke aanwijzingen ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de vordering volledig is voldaan.

Artikel 6. Tarieven ambtelijke werkzaamheden

6.1 Voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden worden aan alle opdrachtgevers tenminste de schuldenaarstarieven zoals omschreven in het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG) in rekening gebracht. Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders heeft het recht de hiervoor genoemde tarieven te verhogen met een opslag.

6.2 In het geval er werkzaamheden worden verricht waarvoor geen schuldenaarstarief is vastgesteld, zal de opdrachtgever een tarief verschuldigd zijn aan tarief voor vergelijkbare handelingen waarvoor wel een schuldenaarstarief is vastgesteld.

6.3 Voor ambtshandelingen verricht buiten de kantooruren van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders geldt een minimale verhoging van 50%.

6.4 Kosten welke niet of gedeeltelijk op basis van de wettelijke schuldenaarstarieven kunnen worden doorberekend aan de debiteur komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Afrekening/voorschot/declaratie

7.1 De opdrachtgever heeft aanspraak op hetgeen Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders in het kader van de aan haar verstrekte incasso-opdracht heeft ontvangen verminderd met de verschotten en de aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders toekomende vergoedingen.

7.2 Betalingen strekken conform art. 6:44 BW eerst in mindering van de door of namens Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten en komen als zodanig direct toe aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.

7.3 Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders uit handen gegeven vordering.

7.4 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is bevoegd tussentijds te declareren al hetgeen zij voor de opdrachtgever aan werkzaamheden heeft verricht.

7.5 Voldoening van al hetgeen aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is verschuldigd, dient te geschieden binnen 14 dagen nadat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders haar factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en een rentevergoeding verschuldigd is van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

7.6 Vanaf de vervaldatum als genoemd in artikel 7.5 is de opdrachtgever ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan het wettelijke besluit voor vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, ook indien de opdrachtgever een rechtspersoon is.

7.7 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd aan de opdrachtgever verschuldigde bedragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verrekenen met door deze opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen. Deze verrekening geldt ook indien de opdrachtgever een tussenpersoon betreft en de verschuldigde c.q. te vorderen bedragen betrekking hebben op verschillende opdrachtgevers.

7.8 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is bevoegd om de door haar ontvangen gelden  bestemd voor de opdrachtgever te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is verschuldigd.

7.9 Opdrachtgever doet jegens Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders afstand van haar rechten op verrekening, opschorting en opschorting ter verrekening.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 Op de rechtsverhouding met Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen is de Rechtbank Overijssel bij uitsluiting van andere gerechten bevoegd om daarvan kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

8.2 Alle genoemde bedragen in deze voorwaarden en tarieven zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen.

8.3 Het staat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders vrij deze voorwaarden ten aller tijde te wijzigen, dan wel aan te vullen.

8.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede en te downloaden op www.kroepsteghuis.nl.

 

 

Tarieven opdrachtgevers

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: de coöperatie Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders U.A., statutair gevestigd te Enschede.

1.2 Opdrachtgever: zij die een opdracht tot het verlenen van en dienst of diensten hebben verstrekt aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, zoals bedrijven, (semi) overheden, particulieren, dan wel niet behoren tot de categorie als genoemd in artikel 1.3.

1.3. Tussenpersonen: opdrachtgever die beroepsmatig incasso- en/of juridische werkzaamheden verrichten, zoals gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten.

1.4 Debiteur: degene op wie de opdrachtgever een vordering heeft.

1.5 Ambtelijke werkzaamheden: alle door de wet aan de gerechtsdeurwaarder opgedragen werkzaamheden.

1.6 Niet ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden die niet onder artikel 1.5 vallen, hieronder vallen onder andere incassowerkzaamheden, advisering, verlenen van rechtskundige bijstand, het aanbrengen van de dagvaarding, procedures voeren, rolwaarneming, het waarnemen van de rolzitting.

1.7 Verschotten: aan derde betaalde kosten.

1.8 Alle genoemde bedragen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld exclusief 21% BTW.

Artikel 2. Tarieven algemeen

2.1 In alle zaken waarin Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarder een dossier aanlegt en de gegevens in haar administratie verwerkt is een basis vergoeding verschuldigd van € 50,00 (bureau- en dossierkosten).

2.2 Indien mogelijk en toegestaan zullen verschotten (zoals kosten kadaster, BRP, KvK) verhaald worden op de debiteur. Als dit niet mogelijk is of de werkelijke kosten zijn hoger, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

2.3 Als de vordering oninbaar blijkt te zijn is de opdrachtgever de door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gemaakte verschotten en werkzaamheden een honorarium verschuldigd.

2.4 Indien er buiten de normale incassowerkzaamheden, kosten of werkzaamheden zijn verricht, is de opdrachtgever aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders een honorarium verschuldigd van € 160,00 per uur. Hierbij valt onder meer te denken aan het voeren van onderhandelingen, verlenen van rechtsbijstand, het voeren van een procedure en het geven van adviezen.

Het uurtarief wordt berekend per 6 minuten. Facturatie

2.5 Voor het vermenigvuldigen van exploten, conclusies en andere bescheiden is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gerechtigd € 0,25 per pagina in rekening te brengen.

Artikel 3. Tarieven opdrachtgevers

3.1 De opdrachtgevers zijn, naast de algemene kosten, aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders een incassotarief verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

3.2 Het incassotarief als bedoeld bij artikel 2.1 wordt als volgt berekend:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00;

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

De minimale vergoeding bedraagt € 50,00.

3.3 Rolwerkzaamheden Voor rolwaarneming is de opdrachtgever, naast de basis vergoeding verschuldigd: – voor iedere rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht € 20,00. – voor onder andere het voorbereiden en het bijwonen van een comparitie van partijen, een getuigenverhoor en/of een bezichtiging ter plaatse € 160,00 per uur met een minimum van 1 uur.

3.4 Indien de werkzaamheden de tenuitvoerlegging van executoriale titels betreft bedraagt het incassotarief 8% over alle geïncasseerde bedragen rechtstreeks aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders en/of opdrachtgever betaalde bedragen, mits de betaling heeft plaats gevonden nadat de opdracht is verstrekt aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders. Deze kosten zijn in de meeste gevallen niet verhaalbaar op de schuldenaar.

Artikel 4. Tarieven ambtshandelingen

4.1 Voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden worden, tenzij anders overeengekomen, aan alle opdrachtgevers tenminste de schuldenaarstarieven zoals omschreven in het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG) in rekening gebracht. Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders heeft het recht de hiervoor genoemde tarieven te verhogen met een opslag.

4.2 Voor ambtshandelingen verricht buiten de kantooruren van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders geldt een minimale verhoging van 50%.

4.3 Indien de te verrichten ambtshandelingen geen doorgang (kunnen) vinden door oorzaken die niet aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders te wijten zijn, terwijl de gerechtsdeurwaarder ter plaatse van de uitvoering van de ambtshandeling is aangetreden, is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gerechtigd om 50% te berekenen van het Btag-tarief, eventueel vermeerderd met een honorarium van € 160,00 per uur.

4.4 Voor ambtshandelingen zonder vast Btag-tarief, zoals betekening EU- betekenings verordening (zowel verzendende als ontvangende instantie), herstelexploot (buiten schuld van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders) en proces-verbaal van constatering is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gerechtigd haar opdrachtgevers een honorarium van € 160,00 per uur in rekening te brengen, voor het bestuderen, redigeren en uitvoeren van de desbetreffende ambtshandeling.

4.5 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de opdrachtgever een uurtarief van € 160,00 in rekening te brengen voor de werkzaamheden verbonden aan onder meer de volgende ambtshandelingen: politiebeslag, openbare verkoop en gerechtelijke ontruiming.

Artikel 5. Tarieven tussenpersonen

5.1 De tussenpersonen zijn, naast de algemene kosten, aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders afwikkelingskosten verschuldigd voor de verrichte niet-ambtshandelingen over het geïncasseerde bedrag.

5.2 De afwikkelingskosten, als genoemd in artikel 5.1, bedragen 4% van het geïncasseerde bedrag.

5.3 Geïncasseerde bedragen zijn alle ten behoeve van de schuldeiser betaalde bedragen, mits de betaling heeft plaats gevonden nadat de opdracht is verstrekt aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.