Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders verstrekte
opdrachten en op alle werkzaamheden van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders. Indien de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever conflicteren met deze algemene voorwaarden dan prevaleren de algemene voorwaarden van Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders.
1.2 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is een geregistreerde handelsnaam van de coöperatieve Coöperatie Kroep
Steghuis Gerechtsdeurwaarders u.a., statutair gevestigd te Enschede (KvK-nr.: 61893838).

Artikel 2. Aanvaarding

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op
basis van enige rechtsverhouding tot Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij
betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die
persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 BW aanvaard.
2.2 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering
van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken. Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. De
aansprakelijkheidsbeperking is tevens van toepassing indien door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders ten onrechte een
opdracht geweigerd wordt en daaruit schade voortvloeit. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de
opdrachtgever jegens Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders vervallen 6 maanden na het moment dat de opdrachtgever
daarmee bekend werd of kon zijn.
2.3 Indien Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders een derde inschakelt, is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders voor
eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.
2.4 Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie dient schriftelijk en
binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt. Indien niet tijdig bezwaar gemaakt wordt, is het recht
bezwaar te maken tegen de hoogte van de declaratie vervallen.
2.5 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde
tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven, het percentage van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding periodiek te
wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.
2.6 Als voorwaarde voor de aanvaarding van een opdracht kan betaling van een voorschot worden verlangd. Een betaald
voorschot wordt pas verrekend met de eindfactuur. Bij het aanbrengen van een dagvaarding, het instellen van een eis, het
indienen van een verzoek of het voeren van verweer en bij andere in de wet genoemde gevallen wordt Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders of de persoon die op basis van enige rechtsverhouding tot Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders de
opdracht feitelijk uitvoert aansprakelijk voor de betaling van griffierecht. In die gevallen zal de handeling waardoor het
griffierecht verschuldigd wordt slechts worden verricht indien bij wijze van voorschot het bedrag van het griffierecht aan
Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is voldaan uiterlijk vier werkdagen voordat die handeling verricht dient te worden.
2.7 Indien aan opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst
doorslaggevend.
2.8 Indien een opdrachtgever de opdracht tot werkzaamheden heeft gegeven aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, dan
machtigt de opdrachtgever Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders tot het in zijn/haar naam alle noodzakelijke incasso- en
gerechtelijke handelingen te verrichten.
2.9 Het staat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders vrij om derden in te schakelen zoals een collega gerechtsdeurwaarder of
advocaat voor onder andere het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, rol waarneming, de ten uitvoerlegging van
executoriale titels of het voeren van gerechtelijke procedures. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 3. Verplichting opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever dient alle stukken die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht te verstrekken aan Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders en deze direct op de hoogte te stellen van alle stukken die hij rechtstreeks in de zaak ontvangt.
3.2 De opdrachtgever verklaard bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders.
3.3 Alle door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders verrichte werkzaamheden zullen geschieden voor rekening en risico van
de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.4 De opdrachtgever zal na het verstrekken van de opdracht aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders geen
incassoactiviteiten meer verrichten aangaande de uithanden gegeven opdracht.
3.5 De opdrachtgever verstrekt de opdracht exclusief – met uitsluiting van andere deurwaarders en incassobureaus – aan
Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.
3.6 De opdrachtgever zal Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders direct in kennis stellen van omstandigheden die van belang
kunnen zijn voor de behandeling van het dossier, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van betalingen, versturen van credit
nota’s, het retour ontvangen van zaken of het (rechtstreeks) ontvangen van verweer of andere stukken van de debiteur.

Artikel 4. Aansprakelijkheid/risico

4.1 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders zal bij de uitvoering van de verstrekte opdracht de nodige zorgvuldigheid in
achtnemen en naar beste vermogen de belangen van de opdrachtgever in acht houding.
4.2 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders kan nooit worden gehouden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)
resultaat.
4.3 Alle werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.4 Bij meerdere opdrachtgevers geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.
4.5 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een tekortkoming in de
nakoming van de opgedragen werkzaamheden, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld.
4.6 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelingen die op verzoek van
de opdrachtgever zijn verricht.
4.7 Iedere aansprakelijkheid van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gesloten verzekering wordt uitbetaald.
4.8 Iedere aansprakelijkheid van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het
honorarium voor de opdrachtgever gemoeid met de kwestie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
4.9 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.
4.10 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist of onvolledigheid
van de door de opdrachtgever aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders verstrekte informatie.
4.11 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet verplicht de door de opdrachtgever verstrekte informatie te controleren
op de juistheid.
4.12 De opdrachtgever is verplicht Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten,
onzorgvuldigheden en nalatigheid zelf zoveel mogelijk ongedaan te laten maken, de prestaties te completeren en/of schade te
verminderen.
4.13 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders alsmede iedere niet
voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders kan worden verlangd gelden als niet toerekenbare tekortkomingen van Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders. Hierbij valt onder meer bijzondere weersomstandigheden, stakingen, beperkende
overheidsmaatregelen en ongeval en/of ziekte van personeel.

Artikel 5. Tarieven

5.1 Voor de verrichte werkzaamheden berekent Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders de tarieven zoals deze van tijd tot tijd
door haar zijn bepaald en deze door haar kenbaar zijn gemaakt.
5.2 Indien de opdrachtgever, zonder overleg met Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, een schikking of regeling treft met
de debiteur, de opdracht intrekt, of nalaat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders nadere instructies te geven is Kroep
Steghuis Gerechtsdeurwaarders bevoegd de vergoedingen, als ware de vordering volledig is voldaan, in rekening te brengen
bij de opdrachtgever.
5.3 Indien Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders voor of tijdens het uitvoeren van de opdracht duidelijke aanwijzingen
ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan is Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de vordering volledig is
voldaan.

Artikel 6. Tarieven ambtelijke werkzaamheden

6.1 Voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden worden aan alle opdrachtgevers de schuldenaarstarieven zoals
omschreven in het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG) in rekening gebracht.
6.2 In het geval er werkzaamheden worden verricht waarvoor geen schuldenaarstarief is vastgesteld, zal de opdrachtgever
een tarief verschuldigd zijn aan tarief voor vergelijkbare handelingen waarvoor wel een schuldenaarstarief is vastgesteld.
6.3 Voor ambtshandelingen verricht buiten de kantooruren van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders geldt een minimale
verhoging van 50%.
6.4 Kosten welke niet of gedeeltelijk op basis van de wettelijke schuldenaarstarieven kunnen worden doorberekend aan de
debiteur komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Afrekening/voorschot/declaratie

7.1 De opdrachtgever heeft aanspraak op hetgeen Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders in het kader van de aan haar
verstrekte incasso-opdracht heeft ontvangen verminderd met de verschotten en de aan Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders toekomende vergoedingen.
7.2 Betalingen strekken conform art. 6:44 BW eerst in mindering van de door of namens Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten en komen als zodanig direct toe aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.
7.3 Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter
voldoening van de aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders uit handen gegeven vordering.
7.4 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is bevoegd tussentijds te declareren al hetgeen zij voor de opdrachtgever aan
werkzaamheden heeft verricht.
7.5 Voldoening van al hetgeen aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is verschuldigd, dient te geschieden binnen 14
dagen nadat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders haar factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, bij gebreke
waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en een rentevergoeding verschuldigd is van 1% per maand vanaf de
vervaldatum.
7.6 Vanaf de vervaldatum als genoemd in artikel 7.5 is de opdrachtgever ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
gelijk aan het wettelijke besluit voor vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, ook indien de opdrachtgever een
rechtspersoon is.
7.7 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd aan de opdrachtgever verschuldigde bedragen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen te verrekenen met door deze opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen. Deze verrekening geldt
ook indien de opdrachtgever een tussenpersoon betreft en de verschuldigde c.q. te vorderen bedragen betrekking hebben op
verschillende opdrachtgevers.
7.8 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is bevoegd om de door haar ontvangen gelden bestemd voor de opdrachtgever te
verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is verschuldigd.
7.9 Opdrachtgever doet jegens Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders afstand van haar rechten op verrekening, opschorting
en opschorting ter verrekening.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 Op de rechtsverhouding met Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is het Nederlandse recht van toepassing. Bij
geschillen is de Rechtbank Overijssel bij uitsluiting van andere gerechten bevoegd om daarvan kennis te nemen, tenzij
bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
8.2 Alle genoemde bedragen in deze voorwaarden en tarieven zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij anders is
overeengekomen.
8.3 Het staat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders vrij deze voorwaarden ten aller tijde te wijzigen, dan wel aan te vullen.
8.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede en te downloaden op
www.kroepsteghuis.nl.

Tarieven opdrachtgevers

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: de coöperatie Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders U.A.,
1.2 Opdrachtgever: zij die een opdracht tot het verlenen van en dienst of diensten hebben verstrekt aan Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders, zoals bedrijven, (semi) overheden, particulieren, dan wel niet behoren tot de categorie als genoemd
in artikel 1.3.
1.3. Tussenpersonen: opdrachtgever die beroepsmatig incasso- en/of juridische werkzaamheden verrichten, zoals
gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten.
1.4 Debiteur: degene op wie de opdrachtgever een vordering heeft.
1.5 Ambtelijke werkzaamheden: alle door de wet aan de gerechtsdeurwaarder opgedragen werkzaamheden.
1.6 Niet ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden die niet onder artikel 1.5 vallen, hieronder vallen onder andere
incassowerkzaamheden, advisering, verlenen van rechtskundige bijstand, het aanbrengen van de dagvaarding, procedures
voeren, rolwaarneming, het waarnemen van de rolzitting.
1.7 Verschotten: aan derde betaalde kosten.
1.8 Alle genoemde bedragen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld exclusief 21% BTW.

Artikel 2. Tarieven algemeen

2.1 In alle zaken waarin Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarder een dossier aanlegt en de gegevens in haar administratie
verwerkt is een basis vergoeding verschuldigd van € 45,00 (bureau- en dossierkosten).
2.2 Indien mogelijk en toegestaan zullen verschotten ( zoals informatie kadaster, BRP, KvK) verhaald worden op de debiteur.
Als dit niet mogelijk is of de werkelijke kosten zijn hoger, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
2.3 Als de vordering oninbaar blijkt te zijn is de opdrachtgever de door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gemaakte
verschotten en werkzaamheden een honorarium verschuldigd.
2.4 Indien er buiten de normale incassowerkzaamheden, kosten of werkzaamheden zijn verricht, is de opdrachtgever aan
Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders een honorarium verschuldigd van € 150,00 per uur. Hierbij valt onder meer te denken
aan het voeren van onderhandelingen, verlenen van rechtsbijstand, het voeren van een procedure en het geven van adviezen.
2.5 Voor het vermenigvuldigen van exploten, conclusies en andere bescheiden is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders
gerechtigd € 0,25 per pagina in rekening te brengen.

Artikel 3. Tarieven opdrachtgevers

3.1 De opdrachtgevers zijn, naast de algemene kosten, aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders een incassotarief
verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
3.2 Het incassotarief als bedoeld bij artikel 2.1 wordt als volgt berekend:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
De minimale vergoeding bedraagt € 40,00.
3.3 Rolwerkzaamheden Voor rolwaarneming is de opdrachtgever, naast de basis vergoeding verschuldigd: – voor iedere
rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht € 20,00. – voor onder andere het voorbereiden en het bijwonen van een
comparitie van partijen, een getuigenverhoor en/of een bezichtiging ter plaatse € 150,00 per uur met een minimum van 1
uur.
3.4 Indien de werkzaamheden de tenuitvoerlegging van executoriale titels betreft bedraagt het incassotarief 8% over alle
geïncasseerde bedragen rechtstreeks aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders en/of opdrachtgever betaalde bedragen,
mits de betaling heeft plaats gevonden nadat de opdracht is verstrekt aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.

Artikel 4. Tarieven ambtshandelingen

4.1 Indien de exploten in aantal, inhoudelijk correct en zonder nietigheden worden aangeleverd door de opdrachtgevers, zal
Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders aan haar opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, voor het verrichten van
ambtshandelingen de vaste tarieven in rekening brengen zoals omschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen
gerechtsdeurwaarders (Btag). De Btag tarieven worden jaarlijks aangepast.
4.2 Voor ambtshandelingen verricht buiten de kantooruren van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders geldt een minimale
verhoging van 50%.
4.3 Indien de te verrichten ambtshandelingen geen doorgang (kunnen) vinden door oorzaken die niet aan Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders te wijten zijn, terwijl de gerechtsdeurwaarder ter plaatse van de uitvoering van de ambtshandeling is
aangetreden, is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gerechtigd om 50% te berekenen van het Btag-tarief, eventueel
vermeerderd met een honorarium van € 150,00 per uur.
4.4 Voor ambtshandelingen zonder vast Btag-tarief, zoals betekening EU- betekenings verordening (zowel verzendende als
ontvangende instantie), herstelexploot (buiten schuld van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders) en proces-verbaal van
constatering is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gerechtigd haar opdrachtgevers een honorarium van € 150,00 per uur
in rekening te brengen, voor het bestuderen, redigeren en uitvoeren van de desbetreffende ambtshandeling.
4.5 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de opdrachtgever een uurtarief van € 150,00 in rekening te brengen
voor de werkzaamheden verbonden aan onder meer de volgende ambtshandelingen: politiebeslag, openbare verkoop en
gerechtelijke ontruiming.

Artikel 5. Tarieven tussenpersonen

5.1 De tussenpersonen zijn, naast de algemene kosten, aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders afwikkelingskosten
verschuldigd voor de verrichte niet-ambtshandelingen over het geïncasseerde bedrag.
5.2 De afwikkelingskosten, als genoemd in artikel 5.1, bedragen 4% van het geïncasseerde bedrag.
5.3 Geïncasseerde bedragen zijn alle rechtstreeks aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders en/of tussenpersoon betaalde
bedragen, mits de betaling heeft plaats gevonden nadat de opdracht is verstrekt aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.

Algemene voorwaarden Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders verstrekte
opdrachten en op alle werkzaamheden van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders. Indien de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever conflicteren met deze algemene voorwaarden dan prevaleren de algemene voorwaarden van Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders.
1.2 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is een geregistreerde handelsnaam van de coöperatieve Coöperatie Kroep
Steghuis Gerechtsdeurwaarders u.a., statutair gevestigd te Enschede (KvK-nr.: 61893838).

Artikel 2. Aanvaarding

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op
basis van enige rechtsverhouding tot Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij
betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die
persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 BW aanvaard.
2.2 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering
van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken. Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. De
aansprakelijkheidsbeperking is tevens van toepassing indien door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders ten onrechte een
opdracht geweigerd wordt en daaruit schade voortvloeit. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de
opdrachtgever jegens Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders vervallen 6 maanden na het moment dat de opdrachtgever
daarmee bekend werd of kon zijn.
2.3 Indien Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders een derde inschakelt, is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders voor
eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.
2.4 Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie dient schriftelijk en
binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt. Indien niet tijdig bezwaar gemaakt wordt, is het recht
bezwaar te maken tegen de hoogte van de declaratie vervallen.
2.5 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde
tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven, het percentage van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding periodiek te
wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.
2.6 Als voorwaarde voor de aanvaarding van een opdracht kan betaling van een voorschot worden verlangd. Een betaald
voorschot wordt pas verrekend met de eindfactuur. Bij het aanbrengen van een dagvaarding, het instellen van een eis, het
indienen van een verzoek of het voeren van verweer en bij andere in de wet genoemde gevallen wordt Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders of de persoon die op basis van enige rechtsverhouding tot Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders de
opdracht feitelijk uitvoert aansprakelijk voor de betaling van griffierecht. In die gevallen zal de handeling waardoor het
griffierecht verschuldigd wordt slechts worden verricht indien bij wijze van voorschot het bedrag van het griffierecht aan
Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is voldaan uiterlijk vier werkdagen voordat die handeling verricht dient te worden.
2.7 Indien aan opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst
doorslaggevend.
2.8 Indien een opdrachtgever de opdracht tot werkzaamheden heeft gegeven aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, dan
machtigt de opdrachtgever Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders tot het in zijn/haar naam alle noodzakelijke incasso- en
gerechtelijke handelingen te verrichten.
2.9 Het staat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders vrij om derden in te schakelen zoals een collega gerechtsdeurwaarder of
advocaat voor onder andere het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, rol waarneming, de ten uitvoerlegging van
executoriale titels of het voeren van gerechtelijke procedures. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 3. Verplichting opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever dient alle stukken die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht te verstrekken aan Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders en deze direct op de hoogte te stellen van alle stukken die hij rechtstreeks in de zaak ontvangt.
3.2 De opdrachtgever verklaard bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders.
3.3 Alle door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders verrichte werkzaamheden zullen geschieden voor rekening en risico van
de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.4 De opdrachtgever zal na het verstrekken van de opdracht aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders geen
incassoactiviteiten meer verrichten aangaande de uithanden gegeven opdracht.
3.5 De opdrachtgever verstrekt de opdracht exclusief – met uitsluiting van andere deurwaarders en incassobureaus – aan
Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.
3.6 De opdrachtgever zal Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders direct in kennis stellen van omstandigheden die van belang
kunnen zijn voor de behandeling van het dossier, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van betalingen, versturen van credit
nota’s, het retour ontvangen van zaken of het (rechtstreeks) ontvangen van verweer of andere stukken van de debiteur.

Artikel 4. Aansprakelijkheid/risico

4.1 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders zal bij de uitvoering van de verstrekte opdracht de nodige zorgvuldigheid in
achtnemen en naar beste vermogen de belangen van de opdrachtgever in acht houding.
4.2 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders kan nooit worden gehouden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)
resultaat.
4.3 Alle werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.4 Bij meerdere opdrachtgevers geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.
4.5 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een tekortkoming in de
nakoming van de opgedragen werkzaamheden, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld.
4.6 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelingen die op verzoek van
de opdrachtgever zijn verricht.
4.7 Iedere aansprakelijkheid van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gesloten verzekering wordt uitbetaald.
4.8 Iedere aansprakelijkheid van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het
honorarium voor de opdrachtgever gemoeid met de kwestie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
4.9 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.
4.10 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist of onvolledigheid
van de door de opdrachtgever aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders verstrekte informatie.
4.11 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is niet verplicht de door de opdrachtgever verstrekte informatie te controleren
op de juistheid.
4.12 De opdrachtgever is verplicht Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten,
onzorgvuldigheden en nalatigheid zelf zoveel mogelijk ongedaan te laten maken, de prestaties te completeren en/of schade te
verminderen.
4.13 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders alsmede iedere niet
voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders kan worden verlangd gelden als niet toerekenbare tekortkomingen van Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders. Hierbij valt onder meer bijzondere weersomstandigheden, stakingen, beperkende
overheidsmaatregelen en ongeval en/of ziekte van personeel.

Artikel 5. Tarieven

5.1 Voor de verrichte werkzaamheden berekent Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders de tarieven zoals deze van tijd tot tijd
door haar zijn bepaald en deze door haar kenbaar zijn gemaakt.
5.2 Indien de opdrachtgever, zonder overleg met Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders, een schikking of regeling treft met
de debiteur, de opdracht intrekt, of nalaat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders nadere instructies te geven is Kroep
Steghuis Gerechtsdeurwaarders bevoegd de vergoedingen, als ware de vordering volledig is voldaan, in rekening te brengen
bij de opdrachtgever.
5.3 Indien Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders voor of tijdens het uitvoeren van de opdracht duidelijke aanwijzingen
ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan is Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de vordering volledig is
voldaan.

Artikel 6. Tarieven ambtelijke werkzaamheden

6.1 Voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden worden aan alle opdrachtgevers de schuldenaarstarieven zoals
omschreven in het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG) in rekening gebracht.
6.2 In het geval er werkzaamheden worden verricht waarvoor geen schuldenaarstarief is vastgesteld, zal de opdrachtgever
een tarief verschuldigd zijn aan tarief voor vergelijkbare handelingen waarvoor wel een schuldenaarstarief is vastgesteld.
6.3 Voor ambtshandelingen verricht buiten de kantooruren van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders geldt een minimale
verhoging van 50%.
6.4 Kosten welke niet of gedeeltelijk op basis van de wettelijke schuldenaarstarieven kunnen worden doorberekend aan de
debiteur komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Afrekening/voorschot/declaratie

7.1 De opdrachtgever heeft aanspraak op hetgeen Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders in het kader van de aan haar
verstrekte incasso-opdracht heeft ontvangen verminderd met de verschotten en de aan Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders toekomende vergoedingen.
7.2 Betalingen strekken conform art. 6:44 BW eerst in mindering van de door of namens Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten en komen als zodanig direct toe aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.
7.3 Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter
voldoening van de aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders uit handen gegeven vordering.
7.4 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is bevoegd tussentijds te declareren al hetgeen zij voor de opdrachtgever aan
werkzaamheden heeft verricht.
7.5 Voldoening van al hetgeen aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is verschuldigd, dient te geschieden binnen 14
dagen nadat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders haar factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, bij gebreke
waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en een rentevergoeding verschuldigd is van 1% per maand vanaf de
vervaldatum.
7.6 Vanaf de vervaldatum als genoemd in artikel 7.5 is de opdrachtgever ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
gelijk aan het wettelijke besluit voor vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, ook indien de opdrachtgever een
rechtspersoon is.
7.7 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd aan de opdrachtgever verschuldigde bedragen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen te verrekenen met door deze opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen. Deze verrekening geldt
ook indien de opdrachtgever een tussenpersoon betreft en de verschuldigde c.q. te vorderen bedragen betrekking hebben op
verschillende opdrachtgevers.
7.8 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is bevoegd om de door haar ontvangen gelden bestemd voor de opdrachtgever te
verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is verschuldigd.
7.9 Opdrachtgever doet jegens Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders afstand van haar rechten op verrekening, opschorting
en opschorting ter verrekening.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 Op de rechtsverhouding met Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is het Nederlandse recht van toepassing. Bij
geschillen is de Rechtbank Overijssel bij uitsluiting van andere gerechten bevoegd om daarvan kennis te nemen, tenzij
bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
8.2 Alle genoemde bedragen in deze voorwaarden en tarieven zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij anders is
overeengekomen.
8.3 Het staat Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders vrij deze voorwaarden ten aller tijde te wijzigen, dan wel aan te vullen.
8.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede en te downloaden op
www.kroepsteghuis.nl.

Tarieven opdrachtgevers

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: de coöperatie Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders U.A.,
1.2 Opdrachtgever: zij die een opdracht tot het verlenen van en dienst of diensten hebben verstrekt aan Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders, zoals bedrijven, (semi) overheden, particulieren, dan wel niet behoren tot de categorie als genoemd
in artikel 1.3.
1.3. Tussenpersonen: opdrachtgever die beroepsmatig incasso- en/of juridische werkzaamheden verrichten, zoals
gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten.
1.4 Debiteur: degene op wie de opdrachtgever een vordering heeft.
1.5 Ambtelijke werkzaamheden: alle door de wet aan de gerechtsdeurwaarder opgedragen werkzaamheden.
1.6 Niet ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden die niet onder artikel 1.5 vallen, hieronder vallen onder andere
incassowerkzaamheden, advisering, verlenen van rechtskundige bijstand, het aanbrengen van de dagvaarding, procedures
voeren, rolwaarneming, het waarnemen van de rolzitting.
1.7 Verschotten: aan derde betaalde kosten.
1.8 Alle genoemde bedragen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld exclusief 21% BTW.

Artikel 2. Tarieven algemeen

2.1 In alle zaken waarin Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarder een dossier aanlegt en de gegevens in haar administratie
verwerkt is een basis vergoeding verschuldigd van € 45,00 (bureau- en dossierkosten).
2.2 Indien mogelijk en toegestaan zullen verschotten ( zoals informatie kadaster, BRP, KvK) verhaald worden op de debiteur.
Als dit niet mogelijk is of de werkelijke kosten zijn hoger, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
2.3 Als de vordering oninbaar blijkt te zijn is de opdrachtgever de door Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gemaakte
verschotten en werkzaamheden een honorarium verschuldigd.
2.4 Indien er buiten de normale incassowerkzaamheden, kosten of werkzaamheden zijn verricht, is de opdrachtgever aan
Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders een honorarium verschuldigd van € 150,00 per uur. Hierbij valt onder meer te denken
aan het voeren van onderhandelingen, verlenen van rechtsbijstand, het voeren van een procedure en het geven van adviezen.
2.5 Voor het vermenigvuldigen van exploten, conclusies en andere bescheiden is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders
gerechtigd € 0,25 per pagina in rekening te brengen.

Artikel 3. Tarieven opdrachtgevers

3.1 De opdrachtgevers zijn, naast de algemene kosten, aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders een incassotarief
verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
3.2 Het incassotarief als bedoeld bij artikel 2.1 wordt als volgt berekend:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
De minimale vergoeding bedraagt € 40,00.
3.3 Rolwerkzaamheden Voor rolwaarneming is de opdrachtgever, naast de basis vergoeding verschuldigd: – voor iedere
rolcomparitie en het daarbij behorende rolbericht € 20,00. – voor onder andere het voorbereiden en het bijwonen van een
comparitie van partijen, een getuigenverhoor en/of een bezichtiging ter plaatse € 150,00 per uur met een minimum van 1
uur.
3.4 Indien de werkzaamheden de tenuitvoerlegging van executoriale titels betreft bedraagt het incassotarief 8% over alle
geïncasseerde bedragen rechtstreeks aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders en/of opdrachtgever betaalde bedragen,
mits de betaling heeft plaats gevonden nadat de opdracht is verstrekt aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.

Artikel 4. Tarieven ambtshandelingen

4.1 Indien de exploten in aantal, inhoudelijk correct en zonder nietigheden worden aangeleverd door de opdrachtgevers, zal
Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders aan haar opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, voor het verrichten van
ambtshandelingen de vaste tarieven in rekening brengen zoals omschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen
gerechtsdeurwaarders (Btag). De Btag tarieven worden jaarlijks aangepast.
4.2 Voor ambtshandelingen verricht buiten de kantooruren van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders geldt een minimale
verhoging van 50%.
4.3 Indien de te verrichten ambtshandelingen geen doorgang (kunnen) vinden door oorzaken die niet aan Kroep Steghuis
Gerechtsdeurwaarders te wijten zijn, terwijl de gerechtsdeurwaarder ter plaatse van de uitvoering van de ambtshandeling is
aangetreden, is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gerechtigd om 50% te berekenen van het Btag-tarief, eventueel
vermeerderd met een honorarium van € 150,00 per uur.
4.4 Voor ambtshandelingen zonder vast Btag-tarief, zoals betekening EU- betekenings verordening (zowel verzendende als
ontvangende instantie), herstelexploot (buiten schuld van Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders) en proces-verbaal van
constatering is Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders gerechtigd haar opdrachtgevers een honorarium van € 150,00 per uur
in rekening te brengen, voor het bestuderen, redigeren en uitvoeren van de desbetreffende ambtshandeling.
4.5 Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de opdrachtgever een uurtarief van € 150,00 in rekening te brengen
voor de werkzaamheden verbonden aan onder meer de volgende ambtshandelingen: politiebeslag, openbare verkoop en
gerechtelijke ontruiming.

Artikel 5. Tarieven tussenpersonen

5.1 De tussenpersonen zijn, naast de algemene kosten, aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders afwikkelingskosten
verschuldigd voor de verrichte niet-ambtshandelingen over het geïncasseerde bedrag.
5.2 De afwikkelingskosten, als genoemd in artikel 5.1, bedragen 4% van het geïncasseerde bedrag.
5.3 Geïncasseerde bedragen zijn alle rechtstreeks aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders en/of tussenpersoon betaalde
bedragen, mits de betaling heeft plaats gevonden nadat de opdracht is verstrekt aan Kroep Steghuis Gerechtsdeurwaarders.